lunes, 30 de marzo de 2015

LOE, PROBLEMES, SOLUCIONS.

La LOE és la llei vigent que concreta les bases del sistema educatiu actual a Espanya. És l'encarregada de donar una educació que responga a les necessitats i demandes canviants de la persona i grups socials, com a causa de la preocupació per l'avanç de les societats. Actualment, la societat dona molta importància a l'educació dels seus joves, ja que depèn d'aquests el seu benestar. a més, aquesta és la fora de garantitzar la posada en pràctica d'una ciutadania responsable, lliure i crítica.

CARACTERÍSTIQUES DE LA LOE.

Tres grans característiques podem extraure d'aquest concepte:
 • Educació de qualitat per a tots els ciutadans d’ambdós sexes.
 • Col·laboració de tots els components de la comunitat educativa: professors, estudiants, centres, Administracions, és a dir, la societat conjunta.
 • Compromís decidit dels objectius educatius plantejats per la UE per als pròxima anys.

No obstant, d'aquests principis generals podem obtenir les característiques del sistema educatiu que ens proposa aquesta. Aquestes són:
 • Qualitat de l’educació equiparable per a tots, independentment de les seues condicions i circumstàncies.
 • Garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.
 • fomentar els valors que afavorisquen la responsabilitat, tolerància, solidaritat.
 • Educació presa com un aprenentatge permanent al llarg de la vida.
 • Adaptar-la als seus interessos i expectatives, segons les necessitats dels alumnes.
 • Aconseguir una formació personalitzada, educativa i professional.
 • Trobat l'esforç i motivació de l'alumne.
 • Prevenció de conflictes i la no violència a través d'aquesta.
 • Igualtat de drets i deures entre homes i dones.Resultado de imagen de LOE
PROBLEMES ACTUALS DEL SISTEMA EDUCATIU.

Els problemes en educació poden ser deguts a canvis socials i educatius que s’han viscut amb els anys per algunes raons:

1.Si les circumstancies canvien, obligant-nos a replantejar el sistema, un anàlisi dels indicadors d’aquest canvi ens permetrà clarificar la situació, dissenyant unes respostes més adequades als nous interrogants.

2.El estudi de la influència del canvi social sobre el sistema podria servir com a toc d’atenció a la societat per que comprenguen les noves dificultats a les que s’enfronten els professors. Un element important en l’estat de l’educació és la falta de suport, les crítiques i el divisionisme respecte a la tasca educativa, intentant fer que del professor el únic responsable dels problemes d’ensenyament, que moltes vegades es tracta de problemes socials.

3.Sols a partir d’una visió global dels problemes, es pot crear unes pautes d’intervenció per millorar el nostre sistema educatiu. Les noves respostes deuen plantejar-se simultàniament en diverses fonts:
                       a.  Imatge social del nostre sistema d’ensenyament.
                       b.  Condicions de treball dels agents del sistema.
                       c.   Formació de professors per fer front a les noves expectatives socials.


Els indicadors parlen d’un descens en qualitat, produint per la inhibició i desconcert dels professors. El continu avanç de la ciència i la necessitat d’incorporar nous coneixements, així adaptar-se als nous problemes, imposen haver de renovar contínuament, on els professors hauran d’adaptar-se als canvis del seu ofici. Per tant, hi ha que trencar aquest cercle viciós, ja que quan el sistema educatiu pren decisions la societat ja ha patit nous canvis, i per tant, es torna a criticar el sistema per no respondre les exigències de la societat.

Tots aquests canvis socials es poden resumir en dotze indicadors bàsics, els quals permeten identificar els problemes. Són els següents:

     1.  Utopia, expectatives de la societat i augment d’exigències sobre els professors.
     2.  Inhibició educativa d’altres agents de socialització.
     3.  Ruptura del consens social sobre l’educació.
     4.  Canvi d’expectatives respecte el sistema educatiu.
     5.  Modificacions del suport de la societat al sistema educatiu.
     6.  Descens en la valoració social del professor.
     7.  Augment de les contradiccions en l’exercici de la docència.
     8.  Canvi el els continguts curriculars.
     9.  Desenvolupament de fonts d’informació alternativa a l’escola.
     10.  Falta de recursos materials i deficients condicions de treball.
     11.  Canvis en la relació professor-alumne.
     12.  Fragmentació del treball del professor.


SOLUCIÓ MOSTRADA.

Espanya es situa a la cua, tot i sent una potència econòmica mundial. Això es deu al descuit que s’ha tingut en el sistema educatiu, principalment per la escassa formació psicopedagògica del nostre professorat. L’abandonament i fracàs es troba en augment, per tant no s’està realitzant aquest tipus de formació. Per això, hi ha que assessorar al professorat respecte a problemes que resulten novedosos, com per exemple anorèxia, bullying, ciberaddicció, etc. També, haurien d’informar sobre temes com materials específics per a la diversitat, agrupaments flexibles, noves tecnologies de l’educació, etc. En conclusió, que el futur professorat precisarà experiències directes i exemples de la tasca d’ensenyar, més que coneixements que al poc temps quedaran obsoletes.


En aquest següent documents tracta, amb més detall, punt a punt, la LLei Organica d'Educació, inclosa en  el sistema educatiu espanyol:

No hay comentarios:

Publicar un comentario